Regulamin najmu Houseboata

Definicje:

HouseBoat4u zwany dalej Jednostką – łódź mieszkalna typu houseboat, składająca się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i dwóch tarasów, posiadająca miejsca sypialniane dla 5 osób (houseboat 1 i 2) lub 6 osób (houseboat 3 i 4), zacumowana w porcie macierzystym.

Przystań macierzysta–zwany również Mariną/Przystanią – Port u Faryja położona w Rucianem Nidzie, ul. Dworcowa 6G

Wynajmujący–osoba fizyczna powyżej 20 r.ż. lub prawna wraz z załogą, wynajmująca i zamieszkująca w HouseBoat4u przez okres zgodny z umową najmu.

Właściciel–zwany również Armatorem –……………………………………………………….., tel. …………………….., e-mail: …………………………………..(dane są podane w Umowie najmu)

Załoga–inne osoby przebywające z Wynajmującym na jednostce i na terenie Mariny, za które Wynajmujący bierze odpowiedzialność.

Czarter–korzystanie z jednostki z możliwością samodzielnego poruszania się nią

Czarterujący–Wynajmujący z możliwością czarteru jednostki

§ 1

Houseboat będzie użytkowany przez Najemcę w celach turystycznych.

Warunki najmu

§ 2

1. Okres najmu Houseboata trwa od dnia ……………r. godz. 13.00 – 15.00 do dnia …………..r. godz. 10.00

2. Przyjazd Wynajmującego następuje do godz. 13.00. Każdorazowe spóźnienie winno być zgłoszone telefonicznie.

3. Przekazanie Houseboata Najemcy następuje na przystani wodnej „U Faryja”w Rucianem – Nidzie, ul. Dworcowa 6G, o ile strony nie ustalą inaczej.

4. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem iż Najemca w terminie … dni od daty otrzymania umowy na adres email Najemcy wskazany w rezerwacji odeśle Wynajmującemu na adres email kontakt@houseboat.pl prawidłowo podpisaną umowę wraz z potwierdzeniem wpłaty zadatku. Datą spełnienia warunku jest data otrzymania korespondencji przez Wynajmującego, oraz zaksięgowania wpłaty zadatku na koncie Wynajmującego. Nie dotrzymanie terminu unieważnia umowę, z zastrzeżeniem ust. 4.

5. W przypadku rezerwacji z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, podpisana umowa wraz z zadatkiem winna być odesłana w ciągu dwóch dni roboczych, nie później niż na 1 dzień przed odbiorem Houseboata i przesłana na wskazany adres email Wynajmującego kontakt@houseboat4u.pl.

6. W czasie przejęcia Houseboata zostanie sporządzony „Protokół zdawczo-odbiorczy” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na którym będzie uwidoczniony faktyczny stan łodzi oraz spis wyposażenia. Protokół ten będzie stanowić podstawę do oceny stanu Houseboata w czasie zwrotu Wynajmującemu.

7. Najemca jest obowiązany zwrócić Houseboata czystego i wysprzątanego.

Odpowiedzialność

§ 3

1. Wynajmujący zobowiązany jest przekazać Houseboata sprawnego do użytkowania, wyposażonego w środki ratunkowe wymagane przepisami prawa, posiadającego aktualną polisę ubezpieczeniową.

2. W okresie najmu, Najemca ponosi prawną odpowiedzialność za powierzony mu Houseboat, oraz gwarantuje, że będzie używany zgodnie z przeznaczeniem i zasadami obowiązującymi na wodzie.

3. Najemcy zabrania się w szczególności:

1) skoków do wody z Houseboata

2) zachowania w sposób zagrażający własnemu zdrowiu i życiu oraz innych osób

3) spożywania alkoholu lub innych środków odurzających w czasie korzystania z Houseboata

4) palenia na Houseboacie

5) używania grilla,

  1. wrzucania do toalety wszelkich środków higienicznych za wyjątkiem papieru toaletowego (zabronione wrzucania mokrych chusteczek, podkładek, podpasek itp.),

  2. wychodzenia z portu w czasie umiarkowanego i silniejszego wiatru (zakaz przy 4 i więcej stop. w skali Buforta tzn. powyżej: 5,5-7,9 m/s, 11-16 węzłów. Małe fale, na których grzbietach tworzy się piana. Słychać plusk. Kurz i papier podnoszą się. Gałęzie zaczynają się poruszać.).

  3. korzystania ze starej śluzy na Guziance.

4. Drobne naprawy połączone ze zwykłym użytkowaniem Houseboata obciążają Najemcę.

5. Najemca może zabrać psa lub inne zwierzę na Houseboata za uprzednią zgodą Wynajmującego i dodatkową opłatą.

6. Najemca odpowiada w pełni za szkody wyrządzone przez zwierzę, o którym mowa w ust 5.

7. Najemca nie może zawrzeć umowy najmu z osobą trzecią bez zgody Wynajmującego.

Warunki finansowe

§ 4

1. Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu koszt najmu w następujących terminach:

a. Zadatek w terminie ….. dni od otrzymania umowy na rachunek bankowy Wynajmującego z tytułem wpłaty: ZADATEK za wynajem Houseboata w terminie ………………

b. Pozostałą część wartości umowy pomniejszoną o wartość zadatku, Najemca zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na ….. dni przed rozpoczęciem czarteru Houseboata. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Najemcy i zatrzymaniem zadatku przez Wynajmującego.

2. Koszt najmu, o którym mowa w ust. 1. może być powiększony o opłaty dodatkowe, o których mowa w § 5.

3. Jeżeli umowa z winy Najemcy nie dojdzie do skutku, to zadatek ulega przepadkowi na rzecz Wynajmującego.

4. Kwota rezerwacyjna nie przepada w przypadku anulacji terminu rezerwacji do 60 dni przed planowanym najmem lub w przypadku udokumentowanej nagłej choroby Najemcy, o ile zostanie zgłoszona na min. 5 dni przed planowanym przyjazdem. Wynajmujący umożliwia zmianę terminu czarteru na podstawie dostępnych terminów w bieżącym roku.

5. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia siebie od Odpowiedzialności Cywilnej (OC, w przypadku sprzętu najmowanego typu małe jednostki pływające – np. PZU lub AXA)

6. Najemca przed odebraniem przedmiotu najmu uiszcza kaucję w wysokości 1000 zł. Brak ubezpieczenia OC zwiększa kaucję do wysokości 2000 zł.

7. Kaucja, o której mowa w ust. 4 stanowi zabezpieczenie drobnych uszkodzeń stanu technicznego Houseboata, strat w jego wyposażeniu lub udziału własnego w szkodzie i ulega zwrotowi w przypadku bezszkodowego rozliczenia jachtu.

8. W przypadku uszkodzenia lub utraty wyposażenia kaucja ulega zatrzymaniu do czasu rozliczenia kosztów, uzupełnienia wyposażenia lub rozliczenia szkody przez Wynajmującego.

9. Koszt wynajmu, o którym mowa w ust. 1. jest należny Wynajmującemu za cały okres najmu, niezależnie od tego czy Najemca używał Houseboata czy nie.

Opłaty dodatkowe

§ 5

1. Udostępnienie pościeli i ręczników – 50 zł/ za osobę,

2. Oddanie niesklarowanego Houseboata – 200 zł.

3. Przechowywanie zwierzęcia na Jachcie – od 50 zł do 150 zł,

4. Wezwanie Wynajmującego do naprawy uszkodzenia powstałego z winy Najemcy – 500 zł (przy czym opłata ta nie jest kosztem naprawy, które obciążają Najemcę),

  1. Zwrot Jachtu po Czasie Najmu – 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową opóźnienia,

  2. Naruszenie zakazu palenia na Jachcie – 400 zł,

  3. Zapchanie przewodów kanalizacyjnych – 500 zł,

  4. Zdanie jachtu z niezatankowanymi do pełna zbiornikami paliwa (benzyna 95) – 300 zł,

  5. Zdanie jachtu z zatankowanym złym paliwem – 500 zł.

10. W przypadku odmowy wypłaty ubezpieczenia z uwagi na działanie lub zaniechanie działania Najemcy, Wynajmujący obciąży Najemcę pełną kwotą powstałej szkody.

11. W przypadku niezgodności w wyposażeniu, wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą odpowiadającą wartości szkody lub utraty według aktualnej ceny zakupu powiększonej o koszt usług z tym związanych.

12. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Houseboata, w tym także uszkodzenia powłok malarskich, Najemca obciążony zostanie udziałem własnym w szkodzie.

Postanowienia ogólne

§ 6

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez skutków cywilno–prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy, a w szczególności: zatonięcie, kradzież, spalenie się Houseboata lub awaria, której usunięcie jest niemożliwe do terminu odbioru Houseboata i jednocześnie braku możliwości zaproponowania drugiego Houseboata.

2. Najemca nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty najmu w wypadku awarii Houseboata lub jego wyposażenia, powstałej z winy Najemcy lub niezachowania przez Najemcę zasad bezpieczeństwa, obsługi technicznej i podstaw dobrej praktyki żeglarskiej.

3. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych podczas zawierania Umowy jest Sylwia Barszczewska (Sylwia Barszczewska TOURWARSAW z siedzibą w Warszawie 03-128 przy ul. Świderskiej 113 B lok.15) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b, c, f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27.04.2016r. (RODO) w celach informacyjnych. Administrator danych nie udostępnia danych osobom trzecim. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 2 lat od końca Czasu Najmu nie dłużej jednak niż przez okres niezbędny do dochodzenia praw na drodze sądowej. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy.